Rejestracja adresu MAC

Aby korzystać z dostępnej w bursie sieci internetowej należy zarejestrować swój numer MAC karty sieciowej.

W celu rejestracji należy przesłać informację na adres: bsa@bsa.opole.pl

podając w temacie wiadomości:   Rejestracja MAC

w treści:

nazwisko imię: ………………………………………..

nazwa urządzenia: ……………………………

np. Jan Kowalski: Galaxy M21; adres MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx (litery/cyfry i dwukropek jako separator)

Wniosek o zwolnienie z opłaty za zakwaterowanie

W związku ze skróceniem nauki zdalnej, prosimy o przesłanie wniosku o zwolnienie z opłaty za zakwaterowanie za okres pobierania nauki w miesiącu lutym br., wg poniższego wzoru:

Wniosek o zwolnienie z opłat za luty

Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu lub przesłać na adres: sekretariat@bsa.opole.pl

Rozliczenie pobytu za miesiąc luty nastąpi na podstawie faktury wystawionej w marcu. Brak wniosku uniemożliwi odliczenie okresu pobierania nauki zdalnej

Powrót do bursy

 

Informujemy, że zostało opublikowane Rozporządzenie MEN, które zmienia datę końcową czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na terenie kraju z dnia 27 lutego 2022 r. na dzień 20 lutego 2022 r.

Powyższa zmiana oznacza powrót do nauczania stacjonarnego z dniem 21 lutego 2022 r.

W związku z powyższym mieszkańcy mogą powrócić do bursy 20 lutego 2022 (niedziela), od godz. 14.00

Pobyt w bursie po feriach zimowych

Informujemy, że po feriach zimowych jest możliwy pobyt w bursie w uzasadnionych przypadkach.

W zgłoszeniu należy uzasadnić pobyt: np. zajęcia stacjonarne (hybrydowe) z instrumentu głównego (perkusja, kontrabas, organy), konsultacje dla maturzystów i dyplomantów, zajęcia z przedmiotu głównego i instrumentu głównego (za zgodą nauczyciela i rodziców).

Zgłoszenie wg niżej załączonego wzoru należy przesłać na adres: bsa@bsa.opole.pl

Zgłoszenie pobytu w bursie

Komunikat w sprawie powrotu do bursy

Od 9 stycznia 2022 r. od godz. 14.00 mieszkańcy mogą ponownie zakwaterować się w bursie.

Przypominam, że nadal obowiązuje regulamin funkcjonowania bursy w czasie epidemii, w tym obowiązek zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie placówki, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczenie dotyczące gromadzenia się mieszkańców na terenie bursy.  W bursie został wprowadzony obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych oraz wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu. Zobowiązuje mieszkańców do respektowania tego obowiązku.

Dyrektor BSA Opole

Zgłoszenie pobytu

Młodzież może przebywać w bursie w okresie nauki zdalnej w uzasadnionych przypadkach, np. w celu odbycia konsultacji w klasach programowo najwyższych, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny lub dyplomowy, jeśli takie konsultacje zorganizuje szkoła. Możliwy jest również pobyt w przypadku, gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i dyrektor szkoły artystycznej ustali inny sposób realizowania tych zajęć.

W związku z powyższym w terminie 3-5 stycznia w bursie będą mogli przebywać uczniowie, jeśli zgłoszą krótkotrwały pobyt  na adres mailowy dyrektora bursy: bsa@bsa.opole.pl

Zgłoszenie musi być przesłane na co najmniej 2 dni przed planowanym przyjazdem do bursy, wg ustalonego wzoru. Ponadto informuję, że w okresie krótkotrwałego pobytu mieszkańców nie przewiduje się uruchomienia stołówki bursy.

Nie przewidujemy możliwości pobytu w dniach 6-8 stycznia, ponieważ dzień 7 stycznia został ustalony jako dodatkowy dzień wolny od zajęć w szkołach artystycznych. Powrót do bursy jest możliwy 9 stycznia od godz.14.00

Wzór zgłoszenia pobytu

 

…………………………………………….…………….

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

 

Proszę o umożliwienie pobytu w bursie ……………………………………………………………………………..….

                                                                         Imię i nazwisko ucznia

w terminie od ……………………, godz.(przyjazd) …………. do ………………………, godz.(wyjazd) ……………..

w celu ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

                                 (uzasadnienie pobytu w placówce)

                                                                                …………………………………………………………………………

                                                                                    Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Andrzejki w bursie

Inna niż zwykle była formuła tegorocznej imprezy pt. „Andrzejki”

Przewiń na górę