Aktualności

Komunikat w sprawie pobytu w bursie

W związku z zapytaniami mieszkańców informuję, że istnieje możliwość krótkotrwałego pobytu w bursie, np. w celu odbycia zajęć praktycznych w szkole lub konsultacji. Pobyt może być nawet 1 dobowy, tzn. mieszkaniec kwateruje się po południu w przeddzień zajęć i następnego dniach opuszcza bursę po zajęciach. Zasady i terminy odbywania zajęć i konsultacji ustalają dyrekcje i nauczyciele szkół.

Zgłoszenia pobytu proszę kierować bezpośrednio do dyrektora bursy na adres mailowy: bsa@bsa.opole.pl

Zasady pobytu w bursie

Informuję, że niezależnie od trybu pracy szkół w czasie pandemii, nadal istnieje możliwość pobytu w bursie.

Rodzice / Opiekunowie prawni zainteresowani pobytem dziecka w bursie proszeni są o zgłaszanie pobytu bezpośrednio do dyrektora bursy, na adres mailowy: bsa@bsa.opole.pl

Wzbogacamy bazę relaksu i rekreacji

  

Informujemy, że Wychowawcy przygotowali niespodzianki dla mieszkańców bursy, w postaci aranżacji w klubie strefy relaksu oraz wyposażenia w sprzęt rekreacyjny.

Wyrażamy nadzieję, że już wkrótce będziecie mogli korzystać z nowej oferty!

Komunikat w sprawie opłat

Informacja w sprawie opłat za zakwaterowanie

Informuję, że mieszkaniec bursy może ubiegać się o zwolnienie z opłat za zakwaterowanie, jeżeli  z uzasadnionych powodów nie mógł przebywać w placówce (kwarantanna/izolacja/nadzór epidemiologiczny)

Zwolnienia będą udzielane na pisemny wniosek rodziców / opiekunów prawnych.

Wniosek w sprawie zwolnienia można przesłać mailem na adres: bsa@bsa.opole.pl lub listem, wg wzoru zamieszczonego w zakładce „do pobrania”

Zasady ustalania kwoty zwolnienia w przypadku nieprzebywania wychowanka w bursie przez okres niepełnego miesiąca:

Kwotę zwolnienia ustala się dzieląc miesięczną kwotę za zakwaterowanie tj. 120 zł przez 30 x ilość dni nieprzebywania w  bursie (czyli 120/30 = 4 zł x ilość dni, co w przypadku nieobecności np. przez 20 dni daje kwotę zwolnienia w wysokości 80 zł )

Opłaty w związku z czasowym ograniczeniem działalności szkół artystycznych

Zwroty za zakwaterowanie za miesiąc październik będą odliczane od 26 października,  tj. od daty obowiązywania rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia działalności szkół związku z Covid-19.

Wszystkie opłaty, w tym zwroty za wyżywienie zostaną rozliczone w pierwszym miesiącu po powrocie mieszkańca do bursy.

SPROSTOWANIE KOMUNIKATU z dn. 23 października 2020 r.

 

Informuje, że dziś w nocy zostało opublikowane:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ponadto na stronie Centrum Edukacji Artystycznych w Warszawie pojawił się komunikat, z którego wynika, że we wszystkich typach szkół artystycznych zostaną wdrożone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

Przepisy w/w rozporządzenia umożliwiają realizację zajęć nauki zdalnej na terenie szkoły ( np. z wykorzystaniem komputerów szkoły) dla uczniów, którzy z uwagi na niepełnosprawność lub warunki domowe nie są w stanie realizować nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym informuję, że dopuszcza się możliwość pobytu w bursie, w szczególności dla tych uczniów, którzy ze względu na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu (np. z powodu braku sprzętu komputerowego, ograniczonego dostępu do sieci internetowej itp.).

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie pobytu i przesłanie deklaracji wg załączonego wzoru (zamieszczonego w zakładce ” do pobrania) na adres mailowy dyrektora bursy: bsa@bsa.opole.pl

Jednocześnie informuję, że w okresie czasowego ograniczenia działalności bursy może nie funkcjonować stołówka, a mieszkańcy będą zobowiązani do przestrzegania szeregu obostrzeń,  w tym zakazu przebywania pozą bursą w celach innych niż nauka zdalna w szkole.

Odbiór rzeczy osobistych

Uzupełnienie komunikatu dotyczącego odbioru rzeczy osobistych.

Informuję, że po odbiór rzeczy osobistych (książki, zeszyty itp.) można przyjeżdżać od poniedziałku do środy, bez konieczności indywidualnego umawiania się z wychowawcą grupy. W tych dniach, w godz. 14-17.00  będą obecni w bursie opiekunowie poszczególnych grup.

Komunikat w sprawie zawieszenia działalności bursy

Informujemy, że od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. zawieszamy działalność opiekuńczo-wychowawczą bursy. Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane zabraniem z bursy książek, zeszytów i innych rzeczy osobistych mogą przyjechać po ich odbiór w sobotę 24 października, w godz. 14-17.00. W przypadku braku takiej możliwości, prosimy Wychowanków o umawianie się z Wychowawcami – Opiekunami poszczególnych grup na konkretny termin odbioru, który powinien nastąpić  od najbliższego poniedziałku do środy włącznie, w godz. 14.00 – 17.00.

 

Komunikat w sprawie zgłaszania nieobecności

W związku z brakiem systematyczności zgłaszania zapotrzebowania na posiłki zmieniamy ogłoszone w ubiegłym tygodniu zasady powiadamiania o korzystaniu z wyżywienia w bursie.

Przypadek I. Mieszkaniec bursy przebywa w domu

Prosimy Rodziców/Opiekunów o zgłaszanie nieobecności na posiłkach bezpośrednio na adres mailowy intendenta.

Zgłoszenia należy przesyłać do godz. 10.00, co najmniej na jeden dzień przed planowaną nieobecnością na posiłkach, na adres: a.krogulec@bsa.opole.pl

Ponadto prosimy wszystkie osoby aktualnie przebywające poza bursą o przesyłanie informacji potwierdzających kontynuowanie nieobecności, jeśli powrót do bursy nie nastąpi od najbliższej niedzieli lub poniedziałku.

Brak zgłoszenia nieobecności oznacza, że mieszkaniec bursy będzie korzystał z wyżywienia i zostanie obciążony jego kosztami

Przykład zgłoszenia:

„Zgłaszam nieobecność w bursie Marii Kowalskiej od 26 października, tj. od śniadania w poniedziałek do odwołania. Imię i nazwisko zgłaszającego: Jan Kowalski”

lub

„Informuję,  że moja córka Maria Kowalska będzie nadal przebywała w domu, do odwołania

Imię i nazwisko zgłaszającego: Jan Kowalski”

 

Uwaga! W przypadku braku dostępu do sieci internetowej nieobecność można zgłosić telefonicznie: 77/ 454 10 94

 

Przypadek II. Mieszkaniec przebywa w bursie

Zasady zgłaszania odpisów posiłków w trakcie pobytu w bursie nie zmieniają się. W przypadku uzasadnionego wyjazdu z bursy ( np. choroby) należy wypełnić druk i przedłożyć do potwierdzenia przez wychowawcę.

 

Wyjaśnienia w sprawie funkcjonowania bursy

W odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące funkcjonowania bursy informuję:

Czy w okresie realizacji pracy zdalnej można przebywać w bursie?

Nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia zakazu pobytu wychowanków w bursie w okresie realizacji pracy zdalnej. Miasto Opole jest w tzw. strefie żółtej i szkoły mogą funkcjonować w ograniczonym zakresie.

Dlaczego należy zgłaszać zapotrzebowanie wyżywienie?

Jest to bardzo ważny obowiązek dla mieszkańca, którego spełnianie będzie miało istotny wpływ na planowanie i koszty wyżywienia w bursie.

Dlaczego prosimy o rzetelne zaplanowanie pobytu w bursie?

Każdy mieszkaniec powinien zapoznać się z planem swoich zajęć w szkole (patrz: e-dziennik) i dostosować do nich terminy swojego pobytu w bursie, w tym dni korzystania z wyżywienia.

Mamy świadomość, że mogą pojawić się problemy w planowaniu pobytu, zwłaszcza wśród osób uczęszczających zarówno do szkoły muzycznej jak i do innej szkoły (np. ogólnokształcącej).

Problemy mogą wynikać z faktu, iż zajęcia z gry na instrumencie w szkole muzycznej będą odbywały się w trybie stacjonarnym, a zajęcia w szkole ogólnokształcącej w trybie mieszanym (np. tydzień nauki stacjonarnej, tydzień nauki zdalnej).

 

Proszę Mieszkańców i Rodziców/Opiekunów Prawnych o bieżące zapoznawanie się z informacjami  dotyczącymi funkcjonowania bursy oraz komunikatów szkól na ich stronach internetowych.

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy: bsa@bsa.opole.pl

 

Dyrektor BSA Opole

Komunikat w sprawie funkcjonowania bursy

Informujemy, że bursa pomimo wprowadzenia różnych trybów pracy szkół będzie nadal czynna.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu pracy poszczególnych szkól są dostępne na stronach internetowych szkół.

Natomiast w odniesieniu do wyżywienia w bursie wprowadza się obowiązek zgłaszania posiłków, wg wzoru zamieszczonego w zakładce “do pobrania”.

Prosimy mieszkańców bursy o szczegółowe zapoznanie się z planem lekcji w szkołach na dany tydzień (e-dziennik) i przesłanie odpowiedniego zapotrzebowania na posiłki. 

Zgłoszenia należy przesłać do poniedziałku, do godz. 10.00 na adres: a.krogulec@bsa.opole.pl

Zapotrzebowanie na kolejny tydzień należy zgłaszać w czasie pobytu w bursie do piątku, bezpośrednio do intendenta  (w przypadku nieobecności w bursie w przyszłym tygodniu zgłoszenie na kolejny tydzień należy wysłać mailem).

Przewiń do góry
Font size
Colors