Informacja dla osób niepełnosprawnych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych
środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Bursa Szkół Artystycznych w Opolu
informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w
komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce,
mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego
komunikowanie się, tj. poprzez korzystanie z poczty elektronicznej:

sekretariat@bsa.opole.pl
telefonicznie nr (77) 454-10-94  

lub poprzez  ePUAP: 

adres skrytki ESP na ePUAP2:  /BSA_Opole_0815/SkrytkaESP

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić
do bursy chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania
się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@bsa.opole.pl,
w formie papierowej na adres bursy lub telefonicznie nr (77) 454-10-94
Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426)
przybywające do bursy w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością

Font size
Colors