Od 16 maja stan epidemii będzie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego

Stan epidemii a stan zagrożenia epidemicznego

Definicję stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego reguluje bezpośrednio Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239). Zgodnie z nią odróżnić należy samą epidemię od stanu zagrożenia epidemicznego. W czym tkwi różnica?

Poprzez stan epidemii rozumieć należy sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych. Z kolei stan zagrożenia epidemiologicznego to sytuacja prawna wprowadzona w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii, w celu podjęcia określonych w ustawie działań profilaktycznych.

Oznacza to, że stan zagrożenia epidemicznego jest niejako działaniem wstępnym mającym na celu niedopuszczenie do rozwoju stanu epidemii w kraju.

Co zmienia stan zagrożenia epidemicznego?

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce niewiele zmieni, większość bowiem działań nadzwyczajnych związanych z COVID-19, w świetle aktualnych przepisów, obowiązuje zarówno w okresie stanu epidemii, jak i właśnie stanu zagrożenia. Faktyczna zmiana stanu prawnego w Polsce będzie mieć miejsce dopiero w przypadku całkowitego odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, aktualnie nie ma jednak podjętych żadnych decyzji dotyczących tej kwestii.

Warto również pamiętać, że stan zagrożenia epidemicznego nie jest przeciwskazaniem do powrotu do wcześniej obowiązujących obostrzeń.

Finał akcji „Słodko jest pomagać”

Wczoraj mieszkańcy bursy przekazali dla młodzieży ukraińskiej mieszkającej w Internacie w Prószkowie podarunki w ramach podjętej akcji.

 

 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy mieszkańcom bursy za aktywne włączenie się do zbiórki słodyczy i słonych przekąsek dla uczniów z Ukrainy

Komunikat w sprawie regulaminu obowiązującego w czasie pandemii

Informuję mieszkańców, że po mimo złagodzenie obostrzeń nie ogłoszono zakończenia pandemii.

W związku z powyższym w bursie nadal obowiązują poniższe przepisy:

 1. W bursie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. W okresie pandemii obowiązuje zakaz przyjmowania w pokojach mieszkalnych osób z zewnątrz, oprócz rodziców i krewnych wychowanka.
 3. W przypadku złego samopoczucia (podwyższona temperatury ciała, kaszel, trudności z oddychaniem) wychowanek powinien niezwłocznie poinformować wychowawcę pełniącego dyżur.
 4. Mieszkaniec jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad zapobiegawczych, poprzez:
 • dezynfekowanie rąk przed każdym wejściem do bursy.
 • dezynfekowanie rąk przed wejściem do stołówki.
 • utrzymywanie czystości i higieny w pokojach mieszkalnych (łazienkach) oraz w innych użytkowanych pomieszczeniach.
 • systematyczne wietrzenie pokoju mieszkalnego.
 • zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania, zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • używanie własnej pościeli, ręczników, kosmetyków oraz książek i przyborów szkolnych.
 1. Rodzice nie powinni posyłać dziecka do bursy, jeżeli ma objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych.
 2. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z bursy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (np. podwyższona temperatura ciała, duszności, kaszel).

 

Ponadto informuję, że Minister zdrowia w trakcie ogłaszania zmian w zakresie obostrzeń związanych z pandemią podkreślił, że maseczki powinny być używane w sytuacjach, które sami identyfikujemy jako związane ze zwiększonym ryzykiem zakażenia – chodzi np. o przebywanie w dużych skupiskach ludzi.

 

Przewiń na górę