Zmiany w rekrutacji do busy

Informacje o zmianach w rekrutacji.

W rekrutacji do bursy na rok szkolny 2018/2019 zostaną wprowadzone poniższe zmiany:

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania nadal dysponuje wolnymi miejscami, za zgodą organu prowadzącego, może przyjąć uczniów szkół innych niż artystyczne albo studentów uczelni artystycznych”.

Komentarz: powyższa zmiana dotyczy kandydatów nieuczęszczających do szkół artystycznych

„Deklarację o kontynuowaniu pobytu w publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, mogą złożyć rodzice ucznia szkoły artystycznej albo pełnoletni uczeń takiej szkoły, który w danym roku kalendarzowym nie ukończy 19. roku życia. Uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne może złożyć taką deklarację w każdym roku szkolnym, aż do roku poprzedzającego rok zakończenia nauki w szkole.”

Komentarz: powyższa zmiana dotyczy składania deklaracji przez uczniów szkoły muzycznej. Uczniowie tej szkoły nie będą mogli złożyć deklaracji, jeśli w danym roku kalendarzowym ukończą 19 rok życia. O miejsce w bursie będą mogli ubiegać się nadal, ale na zasadach ogólnych (czyli na podstawie złożonego wniosku i ilości uzyskanych punków w postępowaniu rekrutacyjnym). Natomiast w przypadku uczniów zespołu szkół plastycznych podstawą do kontynuacji pobytu w bursie będzie złożenie deklaracji.

Przewiń na górę