Rekrutacja na rok szkolny 2021.2022

Informacje

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do Bursy Szkół Artystycznych w Opolu.

Ze względu na trudną do przewidzenia sytuację epidemiczną deklaracje kontynuowania pobytu i wnioski o przyjęcie do bursy  należy przesyłać na adres rekrutacja@bsa.opole.pl

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w terminach rekrutacji

Do wypełnienia formularza wymagany jest program obsługujący formularze pdf. Zalecany jest darmowy program Adobe Acrobat Reader DC, który można pobrać tutaj. Można też skorzystać z przeglądarki Google Chrome lub nowego Microsoft Edge.

Terminy składania dokumentów

Harmonogram rekrutacji

Deklaracje kontynuowania pobytu można składać od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Wniosek o przyjęcie do bursy można składać od 7 czerwca 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone do 22 lipca 2021 r.

W terminie do 6 sierpnia 2021 r. kandydaci zakwalifikowani mogą składać zaświadczenie o przyjęciu do szkoły artystycznej

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostaną ogłoszone do 10 sierpnia br.

W terminie od 13 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. należy złożyć lub przesłać elektronicznie potwierdzenie zamiaru zamieszkania w bursie

Postępowanie uzupełniające od 23 sierpnia 2021 r. do 26 sierpnia 2021 r., jeśli bursa będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji

Regulamin rekrutacji

 1. Bursa Szkół Artystycznych w Opolu przyjmuje młodzież pobierającą naukę poza miejscem stałego zamieszkania w publicznych szkołach artystycznych.
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego określa harmonogram rekrutacji, który podaje do publicznej wiadomości dyrektor bursy.
 3. Kryteria rekrutacji (zobacz szczegółowe kryteria przyjęć i formy ich potwierdzania).
 4. Kandydat jest przyjmowany do bursy na rok szkolny, z możliwością przedłużenia pobytu na kolejny rok szkolny, jeśli nadal spełnia podstawowe kryterium pobytu (kontynuuje naukę w szkole artystycznej) oraz w poprzednim roku przestrzegał postanowienia Regulaminu Mieszkańców Bursy.

Kontynuowanie pobytu w bursie

Regulamin rekrutacji

 1. Rodzice/opiekunowie wychowanków aktualnie mieszkających w bursie zainteresowani pobytem dziecka w kolejnym roku szkolnym składają deklarację  kontynuowania pobytu, w terminie 7 dni bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji.
 2. Druk deklaracji pobrany ze strony internetowej bursy, po uzupełnieniu niezbędnych danych, należy podpisać i złożyć w sekretariacie bursy lub przesłać skan na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@bsa.opole.pl  w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 3. Warunkiem przyjęcia deklaracji kontynuowania pobytu jest nieukończenie w danym roku kalendarzowym 19 roku życia, z zastrzeżeniem pkt.4.
 4. Uczniowie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego mogą złożyć deklarację w każdym roku szkolnym, aż do poprzedzającego rok zakończenia nauki w szkole.
 5. Deklaracje podlegają weryfikacji, poprzez potwierdzenie przez szkołę kontynuowania nauki w szkole artystycznej.

Rekrutacja na wolne miejsca

Regulamin rekrutacji

 1. Rekrutacja na wolne miejsca  jest prowadzona na wniosek rodzica kandydata/opiekuna prawnego lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 2. Wniosek o przyjęcie do bursy, pobrany ze strony internetowej bursy, po uzupełnieniu niezbędnych danych, należy podpisać i złożyć w sekretariacie bursy lub przesłać skan na adres: rekrutacja@bsa.opole.pl w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 3. Rodzic kandydata/opiekun prawny kandydata /kandydat pełnoletni załącza do wniosku wymagane dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów przyjęcia do bursy oraz może dołączyć do wniosku oświadczenia/dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów ustawowych.
 4. Kryteria przyjęć do bursy i formy ich potwierdzania są określone w formularzu wniosku o przyjęcie do bursy.
 5. Wszystkie oświadczenia/dokumenty mogą być przesyłane elektronicznie.

Postępowanie rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektora bursy.
 2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone przez organ prowadzący i kryteria ustawowe.
 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, w siedzibie bursy i na stronie internetowej bursy.
 4. Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydaci uzupełniają wnioski o wymagane dokumenty, w tym zaświadczenie o przyjęciu lub uczęszczaniu do szkoły artystycznej.
 5. W przypadku braku możliwości dostarczenia zaświadczenia, komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji statusu kandydata za pośrednictwem szkoły.
 6. Do bursy przyjmowani są kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty i uzyskali najwyższy wynik punktowy.
 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, przeprowadza się drugi etap postępowania, w którym brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 8. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do bursy podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie bursy i na stronie internetowej bursy.
 9. Kandydaci przyjęci potwierdzają zamiar zamieszkania w bursie, poprzez przesłanie druku Potwierdzenie zamieszkania w bursie na adres wskazany adres poczty elektronicznej. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację kandydata z ubiegania się o przyjęcie do bursy.

Postępowanie uzupełniające

Regulamin rekrutacji

 1. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się, jeżeli po zakończeniu podstawowej rekrutacji bursa dysponuje nadal wolnymi miejscami.
 2. W postępowaniu uzupełniającym obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym.

Przyjęcia w czasie roku szkolnego

 1. Przy naborze prowadzonym podczas roku szkolnego zasady rekrutacji nie mają zastosowania.
 2. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor bursy.
Font size
Colors