Zgłoszenie pobytu

Młodzież może przebywać w bursie w okresie nauki zdalnej w uzasadnionych przypadkach, np. w celu odbycia konsultacji w klasach programowo najwyższych, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny lub dyplomowy, jeśli takie konsultacje zorganizuje szkoła. Możliwy jest również pobyt w przypadku, gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i dyrektor szkoły artystycznej ustali inny sposób realizowania tych zajęć.

W związku z powyższym w terminie 3-5 stycznia w bursie będą mogli przebywać uczniowie, jeśli zgłoszą krótkotrwały pobyt  na adres mailowy dyrektora bursy: bsa@bsa.opole.pl

Zgłoszenie musi być przesłane na co najmniej 2 dni przed planowanym przyjazdem do bursy, wg ustalonego wzoru. Ponadto informuję, że w okresie krótkotrwałego pobytu mieszkańców nie przewiduje się uruchomienia stołówki bursy.

Nie przewidujemy możliwości pobytu w dniach 6-8 stycznia, ponieważ dzień 7 stycznia został ustalony jako dodatkowy dzień wolny od zajęć w szkołach artystycznych. Powrót do bursy jest możliwy 9 stycznia od godz.14.00

Wzór zgłoszenia pobytu

 

…………………………………………….…………….

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

 

Proszę o umożliwienie pobytu w bursie ……………………………………………………………………………..….

                                                                         Imię i nazwisko ucznia

w terminie od ……………………, godz.(przyjazd) …………. do ………………………, godz.(wyjazd) ……………..

w celu ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

                                 (uzasadnienie pobytu w placówce)

                                                                                …………………………………………………………………………

                                                                                    Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Przewiń na górę